Nadzor

Nadzor

Parlamentarni, stručni, građanski i sudski nadzor

U skladu s demokratskom praksom SOA podliježe stalnom nadzoru rada. U RH postoje tri razine nadzora. Osim parlamentarnog i stručnog nadzora, postoji i građanski nadzor rada agencija, kao rijedak primjer među državama u svijetu.

 

Uzme li se u obzir i činjenica da Vrhovni sud odobrava mjere kojima se privremeno ograničavaju neka ustavna ljudska prava i temeljne slobode, može se govoriti i o četvrtoj, tzv. sudskoj razini nadzora SOA-e koju provodi najviša sudska instanca u državi.

 

Nadzor nad SOA-om sastavni je dio prihvaćenih standarda u svakodnevnom radu. Pri tome nadzor ima dvije dimenzije. S jedne strane, postoji institucionalni i propisani nadzor. S druge strane, zakonitost i etičnost djelovanja SOA-e osigurava se stalnom izgradnjom osobne profesionalnosti i integriteta zaposlenika, posebice rukovoditelja. Takvi će djelatnici u svakodnevnom radu kao sastavni dio svojeg poziva prihvaćati zakonska i demokratska mjerila i standarde. Ovakav profesionalni stav njeguje se na svim razinama čime se dodatno učvršćuje položaj SOA-e kao institucije koja je u skladu sa svojom ulogom u demokratskom društvu.

Ilustracija nadzora nad radom SOA-e

 

Na stručnoj razini nadzor nad radom SOA-e provodi Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost (UVNS), na parlamentarnoj razini nadzor provodi Hrvatski sabor neposredno ili posredstvom saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i na razini građanskog nadzora Vijeće za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija.

 

U ostvarivanju parlamentarnog nadzora Hrvatski sabor može zatražiti:

 • od SOA-e izvješće o radnjama i mjerama koje provodi,

 • od SOA-e izvješće o provođenju mjera tajnog prikupljanja podataka ili o provođenju mjera tajnog prikupljanja podataka prema određenim osobama,

 • od predsjednika Vrhovnog suda izvješća o mjerama tajnog prikupljanja podataka ili o mjerama tajnog prikupljanja podataka prema određenim osobama,

 • izvješće o tome prikuplja li SOA podatke koji se tiču zastupnika ili osobe koja je član njegovog obiteljskog kućanstva.

 

Stručni nadzor nad radom agencija obavlja UVNS koji u tom smislu:

 • prati i nadzire zakonitost rada,

 • prati i nadzire ostvarivanje propisanih ciljeva i djelokruga,

 • prati i nadzire djelotvornost i svrhovitost rada,

 • nadzire uporabu financijskih sredstava,

 • nadzire koordinaciju i suradnju sigurnosno-obavještajnih agencijama i odgovarajućih službi drugih država.

 

U obavljanju nadzora, UVNS i saborski Odbor mogu imati uvid u izvješća i druge dokumente SOA-e te obavljati razgovore s ravnateljem i zaposlenicima, kada je to nužno radi utvrđenje činjenica. Ukoliko se po obavljenom nadzoru utvrdi kršenje Ustava ili zakona, predstojnik UVNS-a dužan je odmah poduzeti mjere otklanjanja nepravilnosti i o tome izvijestiti Predsjednika RH i predsjednika Vlade RH, te predsjednika Hrvatskog sabora, ukoliko je nadzor obavljan na zahtjev Sabora.

 

UVNS kontinuirano obavlja redovne nadzore svih ustrojstvenih jedinica SOA-e u središnjici i područnim centrima.

 

Građanski nadzor nad radom SOA-e provodi Vijeće za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija koje:

 • prati zakonitost rada SOA-e,

 • prati i nadzire primjenu mjera tajnog prikupljanja podataka kojima se ograničavaju ustavna ljudska prava i temeljne slobode,

 • o prikupljenim saznanjima i podacima obavještava Vijeće za nacionalnu sigurnost, predsjednika Hrvatskog sabora, predsjednika Odbora te ravnatelja SOA-e.

 

Vijeće može obavljati uvid u SOA-ine dokumente, obavljati razgovor s ravnateljem i zaposlenicima SOA-e kada je to nužno radi utvrđenja činjenica odlučnih za ocjenu zakonitosti rada. Vijeće postupa na temelju programa koji donosi Odbor, na temelju zahtjeva građana, državnih tijela i pravnih osoba. O izvršenom nadzoru izvješćuje se podnositelj zahtjeva, a ukoliko se utvrde nepravilnosti izvješćuju se Predsjednik RH, predsjednici Hrvatskog sabora i Vlade RH te Glavni državni odvjetnik.

 

Unutarnji nadzor

Osim navedenog nadzora rada, unutar SOA-e postoji posebna ustrojstvena jedinica zadužena za nadzor zakonitosti rada ustrojstvenih jedinica i zaposlenika SOA-e, zaštite tajnosti podataka i protuobavještajne zaštite ili tzv. unutarnji nadzor. Unutarnji nadzor surađuje s tijelima parlamentarnog stručnog i građanskog nadzora rada.

 

Cilj unutarnjeg nadzora jest prevencija nepropisnih ili protuzakonitih aktivnosti zaposlenika te eliminiranje rizika od potencijalne zloporabe ovlasti odnosno zloporabe prikupljenih podataka ili materijalnih sredstava. Unutarnji nadzor, osim preventivno, obavlja izvide nakon sumnje ili zaprimanja obavijesti da je pojedini zaposlenik SOA-e postupio protivno propisima. Unutarnji nadzor prati i kontrolira zakonitost postupanja ustrojstvenih jedinica i zaposlenika.

 

Posebna se pozornost posvećuje primjeni zakonskih odredbi o aktivnostima zaposlenika izvan radnog vremena i koje nisu povezane s profesionalnim zadaćama ili sumnji da ta aktivnost može predstavljati sukob interesa ili prepreku za obavljanje redovitih zadataka i/ili štetiti ugledu SOA-e.

 

U okviru poslova nadzora zakonitosti rada i zaštite podataka, provode se i poligrafska ispitivanja zaposlenika.