Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama omogućuje i osigurava ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, propisuje načela prava na pristup informacijama, iznimke od prava na pristup informacijama, te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

 

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže i nadzire SOA ostvaruje se podnošenjem zahtjeva. 
Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je popuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama koji se može poslati na:

 

• adresu: Sigurnosno-obavještajna agencija, Savska cesta 39/1, 10 000 Zagreb
• e-mail: informiranje@soa.hr

 

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 85/15)

Katalog informacija SOA-e

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije